Beleid voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
Naast de zorg voor leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen is met hulp van het project ‘Buiten de Grenzen’ van Primo beleid ontwikkeld voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Door dit beleid op te nemen in het ondersteuningsbeleid van de school is passend onderwijs ook voor deze excellente leerlingen in de toekomst gewaarborgd. 

M.b.t. het excellentie onderwijs zijn er verschillen tussen de diverse Primo scholen: er zijn scholen die ervaring opgedaan hebben met het zo vroeg mogelijk signaleren van deze leerlingen, een aantal scholen neemt de specifieke zorg voor deze leerlingen mee in de beschrijving en uitvoering van het groepsplan of werkt zelfs met een plusgroep in de eigen school.

 
Organisatie excellentie onderwijs 
Iedere school van Primo heeft een schoolcoördinator voor Buiten de Grenzen. De schoolcoördinator houdt contact met de ouders, de leerlingen en de leerkrachten met als doel om ook deze groep kinderen passend onderwijs te bieden. Op obs de Brandaris is deze taak belegd bij de intern begeleider.

In de eigen groep wordt de basisleerstof behandeld en wordt hen extra, verrijkende leerstof aangeboden waarbij de reguliere stof ook kan worden samengevoegd (‘compacten’). Deze kinderen kunnen mogelijk een eigen programma volgen maar onze nadruk ligt m.n. op de samenwerking met gelijkgestemden (‘peers’) waarbij de zelfstandigheid voorop staat. We kiezen bewust voor verrijking en verdieping van de leerstof. Enkele eigenschappen van het excellentie onderwijs:

* omgaan met gelijkgestemden, gemotiveerde leerlingen

* verrijking aanbieden en onderwijs uitdagender maken, verbreden en verdiepen

* leren te leren, creatief en kritisch denken

* versnelling voorkomen, zo mogelijk beperken tot maximaal één jaar 

Buiten de Grenzen.
In de bovenschoolse plusklassen van Buiten de Grenzen voor leerlingen van groep 4 t/m 7 worden leerlingen van diverse scholen in Hellevoetsluis op hun eigen niveau met gelijkgestemden uitgedaagd tijdens een ochtend of middag onder leiding van gekwalificeerde plusleerkrachten. In 2016-2017 is dit voor de groepen 4-5 op dinsdagmiddag en voor de groepen 6-7 op dinsdagochtend op Obs het Palet. 

De Brandaris heeft een beperkt aantal plaatsen toegewezen gekregen van Buiten de Grenzen. De leerlingen die hiervoor in aanmerking kunnen komen, zijn door de leerkrachten en de intern begeleider zorgvuldig gevolgd en geselecteerd. Ook hiervoor geldt dat dit in overleg en met toestemming van ouders gaat.  Het beleid van Buiten de Grenzen wordt op obs De Brandaris zoveel mogelijk voortgezet: de meer- en hoogbegaafde leerlingen worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd. De specifieke zorg voor deze leerlingen wordt opgenomen in de groepsplannen. Aandacht voor (hoog-)begaafde kinderen begint bij ons met toepassing van een eenduidig signaleringsinstrument, t.w. Surplus of met een IQ onderzoek.

Interne Plusgroepen.
De Brandaris heeft sinds 2011-2012 een bewuste keuze gemaakt om tijd en ruimte te bieden voor het excellentie onderwijs. Dit gebeurt door leerkrachten vrij te roosteren en in te zetten voor twee interne plusklassen. In deze groepen wordt 1x per week Spaans (voor beginners en gevorderden) en Wetenschap & Techniek gegeven. De leerlingen mogen dit zelf kiezen. 

De leerlingen van groepen 4-5 en 6-7 gaan in het plusgroep lokaal ontdekkend en onderzoekend met elkaar aan het werk en na afloop van de les krijgen ze taken mee die in de eigen klas uitgewerkt kunnen worden. In groep 8 gaan de leerlingen naar de Masterclass van het VO in Hellevoetsluis.

Sinds 2015-2016 zijn we ook gestart met een Plusgroep voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Elke week werken een aantal kleuters 1,5 uur samen aan opdrachten binnen een thema. Er zijn 3 thema’s per jaar. 

Zij worden uitgedaagd en geprikkeld om onderzoekend en in samenwerking hun meervoudige intelligentie en vaardigheden te ontwikkelen. In de kleutergroepen wordt d.m.v. observaties en toetsen gekeken of er sprake is van bovengemiddeld presteren. Potentiële hoogbegaafde kleuters mogen niet ‘per toeval’ worden ontdekt. Kinderen die niet vroegtijdig worden gesignaleerd lopen o.a. de kans gedemotiveerd te raken, krijgen problemen met leerstrategieën of gaan onderpresteren. In de dagelijkse praktijk hebben deze kinderen uitdaging nodig en kunnen zij andere en/of meer opdrachten en taken aan. We stemmen het onderwijs zoveel mogelijk af op de individuele onderwijsbehoefte en gaan hierover graag in gesprek met de ouders en het kind. De eerste lichting kleuters is gestart in 2015-2016. Deze groep gaat in 2016-2017 naar groep 3. 

*Nieuw is de start van onze interne plusgroep in groep 3. Hiermee maken we het plusbeleid vanaf 1 augustus 2016 dekkend voor de groepen 1 t/m 8. 

Informatie ‘Buiten de Grenzen’: www.buitendegrenzen.nl