MedezeggenschapsraadContact: mr.brandaris@edumarevpr.nl

Wat is een MR

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad, ondernemingsraad of een studentenraad hebben. Via zo’n raad kunt u als ouder, leerling of medewerker invloed uitoefenen op het beleid van de school. Onze school heeft een medezeggenschapsraad.
 

Rechten MR

* Informatierecht

* Adviesrecht / Initiatiefrecht (een advies is niet vrijblijvend)

* Instemmingsrecht
 

Leden MR

Onze medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit 6 leden, zijnde 3 ouders en 3 leerkrachten. De ouderleden zijn d.m.v. een verkiezing onder alle ouders van leerlingen gekozen.
 

Leerkrachten

Joël Boekholt
Natasja van der Weg


Ouders

Sakina van Bokhoven
Marloes Versteeg

 

Missie MR OBS de Brandaris

Met grote betrokkenheid behartigen wij de belangen van alle partijen (kinderen, ouders en team) in de ontwikkeling van het beleid en de besluiten die genomen worden door de directie.

Jaarplan

Het jaarplan geeft zicht op de onderwerpen die we in een schooljaar aan de orde willen laten komen.

Enkele terugkerende onderwerpen:

 

Vergaderdata 2021

Vergaderingen zijn openbaar dus ouders van onze school zijn van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Tevoren graag wel even aanmelden (mr.brandaris@edumarevpr.nl)

Taken
Het is de taak van de medezeggenschapsraad om ervoor te zorgen dat in de school iedereen in staat wordt gesteld zijn of haar belang naar voren te brengen, toe te lichten en zo nodig te verdedigen.
Het is mede de taak van de medezeggenschapsraad om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden.
Daarbij gaat het in de eerste plaats om het innemen van een eigen standpunt ten opzichte van de voornemens van de school of het schoolbestuur. De medezeggenschapsraad oordeelt over ( beleids)voorstellen van de directie van de school of het schoolbestuur. De medezeggenschapsraad is het orgaan waarin diverse belangen worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders als personeel.

Oudergeleding
De oudergeleding van de raad behartigt de belangen van de betreffende leerlingen en hun ouders/ verzorgers. De raad praat mee, stemt al dan niet in met en adviseert over zaken en ontwikkelingen die met name betrekking hebben op en gevolgen hebben voor de leerlingen en hun ouders/ verzorgers. Bijvoorbeeld; Het schoolplan, het vakantierooster, de vaststelling van de schooltijden etc.
 
Personeelsgeleding
De personeelsgeleding praat mee, stemt al dan niet in met en adviseert over zaken die belangrijk zijn voor het personeel, kinderen, ouders en de school. Bijvoorbeeld: Het schoolplan, de begroting, het formatieplan, de vakantieroosters, integraal personeelsbeleid etc.
 

Wat doen wij?
Bespreken van een aantal steeds terugkerende zaken te weten:
 
•  formatieplan
•  schoolgids
•  schoolplan
•  financiën
•  zorgplan
•  maar ook zaken als inspectie, veiligheid in en om de school, communicatie naar en met ouders, hygiëne in de school, overblijf, or, terugkoppeling van informatie vanuit Bestuur en GMR , bespreken van zaken die vanuit ouders komen, meedenken over onderwijsvernieuwing en aanpassingen, schooltijden etc..
 
Openbaar of besloten?
Alle MR vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders aangegeven op de agenda. Ouders kunnen als toehoorder aanwezig zijn (wel van tevoren aangemeld bij de MR), eventuele vragen kunnen gesteld worden aan het eind van de vergadering. Zij hebben geen advies- en/of instemmingsrecht.
Alleen leden van de MR hebben spreekrecht, andere aanwezigen mogen zich niet mengen in de gesprekken die plaatsvinden.
Wel kunnen de leden van de MR aangeven dat een gedeelte besloten is, bv als de formatie besproken gaat worden. Hier geldt dan ook voor de leden van de MR discretie. Dat soort zaken mogen niet naar buiten worden gebracht.
 
Welke bijzondere bevoegdheden hebben wij?
Onder de bijzondere bevoegdheden van de MR worden het instemming- en het
adviesrecht verstaan, zoals vastgelegd in de nieuwe Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS)
 
Instemmingsrecht;
Voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde
besluiten heeft het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR of een
geleding nodig. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze
instemming ontbreekt.
 
Hieronder valt:
 
Adviesrecht;
Hierbij gaat het erom dat bij een aantal in het reglement
vastgestelde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR.
Het bevoegd gezag mag een advies naast zich neerleggen, beargumenteerd.
Dit geldt voor organisatie van de school, vakantie- en lesrooster, stagiaires,
taakverdeling schoolleiding, formatie, aanstelling- en ontslagbeleid, toelating
en/of verwijdering van leerlingen, financiën, bouw of verbouw, onderhoud.